سونی کنترلری جدید با تعداد کلید بیشتر را به ثبت رساند