مدیرعامل مایکروسافت: “کسب و کار Xbox به سمت سوددهی در حال رشد است.”