رده‌بندی قدرت GPU کنسول‌های تاریخ براساس teraFLOPها