منتظر خبر بزرگی برای No Man’s Sky در تاریخ 30 تیر ماه باشید