منتظر خبر بزرگی برای No Man’s Sky در تاریخ ۳۰ تیر ماه باشید