نداشتن عناوین انحصاری فقط برای Xbox One X سیاست درستی است، توسعه‌دهنده Aaero توضیح می‌دهد